top of page

Regulamin

     określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Dębowy Pył prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.debowypyl.com

 

KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres e-mail: debowypyl@wp.pl

 2. Telefon: 881 170 801

WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

  • urządzenie z dostępem do Internetu

  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest aktywne konto e-mail.

ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar plus koszty wysyłki.

 2. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie lub wysłać e mail z zamówieniem lub telefonicznie.

 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie lub wysłać e mail z zamówieniem.

 4. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu Dębowy Pył nie stanowią oferty Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży towarów.

 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

 6. Złożenie zamówienia przez Kupującego i jego potwierdzenie przez sprzedającego, jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

 7. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto, lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

 8. Zdjęcia na stronie internetowej www.debowypyl.com mają jedynie charakter podglądowy - otrzymany produkt, może różnić się w odcieniu, barwie, usłojeniu co jest cechą charakterystyczną drewna.

PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

  1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy

  2. za pobraniem lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego

  3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia zamówienia.

  4. Promocje i rabaty wprowadzone przez Sklep nie łącza się z innymi promocjami i rabatami, tj. Klient może skorzystać w ramach jednego zamówienia tylko z jednej promocji czy rabatu. 

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

 5. Meble realizowane na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi.

 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są Za pośrednictwem firmy kurierskiej lub osobiście

 7. Minimalne zamówienie blatu to 1m2

EKSPLOATACJA MEBLI DREWNIANYCH

 1. Wkładki do stołu wyjąć z folii i przechowywać w pomieszczeniu w którym użytkowany jest stół.

 2. Od momentu odbioru przesyłki z zakupionym meblem odczekać 2 tygodnie do całkowitego utwardzenia się oleju lub wosku, nie stawiać gorących lub zimnych naczyń. Wycierać do sucha każdy wylany płyn na nowy mebel.

REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru (czas gwarancji 12 miesięcy od daty zakupu) Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

 2. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

  2. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

  3. żądać usunięcia wady.

 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres debowypyl@wp.pl

 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, na adres przesłany w korespondencji.

 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

 7. Po rozparzeniu reklamacji Sprzedawca zobowiązuję się do naprawy towaru w ciągu 30 dni roboczych.

 8. Reklamowany towar musi zostać wysłany zabezpieczony. Dodatkowe naprawy które wynikną nie z winy sprzedawcy lub niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki reklamacyjnej uznawane będą za dodatkową opłatą.

 

Gwarancja, a użytkowanie mebli z litego drewna - gwarancji nie podlegają meble:

 • Użytkowane w zakresie temperatur poniżej 17 °C lub powyżej 25 °C;

 • Użytkowane w pomieszczeniu w którym wilgotności spada poniżej 45% lub jest powyżej 65%;

 • Użytkowane w pobliżu źródeł ciepła np. grzejnik, minimalna odległość to 50 cm;

 • Zostały zalane  cieszą typu alkohol, zabrudzone, posiadają urazy mechaniczne, użytkowane są niezgodnie z przeznaczeniem;

 • Poddane niewłaściwej pielęgnacji lub jej braku;

 • Zużyte w normalnym procesie użytkowania mebla;

 • Posiadające zmiany zachodzące naturalnie, podczas normalnej eksploatacji np. mikropęknięcia;

 • Posiadające inny odcień, usłojenie niż produkty ze zdjęcia - cechą charakterystyczna drewna jest to, ze każda deska (mebel) jest niepowtarzalna i ma swój unikalny kolor, usłojenie; W tym rozumieniu zdjęcia mają jedynie charakter podglądowy;

 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, które nie wpływają na funkcjonowanie mebla, w celu ulepszenia produktu.

 

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

  • umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz

  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.

 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

  1. przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;

  2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;

  3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;

  4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,

  2. ich sprostowania,

  3. usunięcia,

  4. ograniczenia przetwarzania,

  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:

  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

 6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.

 7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

bottom of page